Εταιρικές Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι τη Δευτέρα 6/6/2011 πραγματοποιήθηκε η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στα γραφεία της εταιρείας.Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 50 μέτοχοι που κατέχουν 20.699.477 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 82,80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η ΟΛΠ Α.Ε ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6ης Ιουνίου 2011, το μέρισμα για τη χρήση 2010 ανέρχεται σε 0,02 Ευρώ ανά μετοχή.
Μετά την επικύρωση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε, της 06.06.2011, της εκλογής των νέων μελών τουΔιοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
Το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. με αφορμή την από 23/5/2011 απόφασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν Ν.2579/1998, άρθρο 30, θα προτείνει στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε στις 23/5/2011 ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2011 της Εταιρείας. Από τα δεδομένα της κατάστασης αποτελεσμάτων προκύπτουν τα εξής
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.» σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (16/5/2011), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΟΛΠ Α.Ε., σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, την 6η Ιουνίου 2011 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄, στα κεντρικά…
Σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Δημάρχου Πειραιά σύμφωνα με τις οποίες “ο Ο.Λ.Π. οφείλει από μη απόδοση τελών 22 εκ. Ευρώ στο Δήμο Πειραιά”
To Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά τη σημερινή αναβολή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λόγω έλλειψης απαρτίας, όρισε ως νέα ημερομηνία σύγκλησής της τη Δευτέρα 6 Ιουνίου, ώρα 12:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
PPA S.A. announces, in accordance with article 19 par. 2 of the L3556/2007, that at theAnnual General Meeting that will take place on 16/5/2011
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (19/04-2011), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΟΛΠ Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 16 Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας…